Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Zemes ierīcība, zemes kadastrālā uzmērīšana

Izmantojot bezpilota lidaparātu aprīkotu ar LIDAR sensoru ir iespējams ātri un lielā apjomā iegūt informāciju par zemes vienībām – veģetāciju (mežiem, krūmiem, aramzemi, ganībām, augļu dārziem), ēkām, ūdenstilpēm vai ūdenstecēm, grāvjiem.

Ar bezpilota lidaparātu ir iespējams piekļūt pat purvainās vietās, biezos krūmos vai mežos, kur mērniekam piekļūšana būtu apgrūtināta un, iespējams, prasītu papildus laiku un aprīkojumu. Ar LIDAR sensoru tiek iegūts punktu mākonis, kas nosedz pilnīgi visu teritoriju, parādot jebkādas situācijas izmaiņas, dodot iespēju situācijas elementu pagriezienu punktus noteikt manuāli, tādējādi izslēdzot iespēju, ka daudzu situācijas elementu gadījumā kāds elements netiktu uzmērīts, un būtu nepieciešams atgriezties objektā atkārtoti.

No iegūtajiem LIDAR datiem ir iespējams ne tikai apsekot esošo, bet arī precizēt projektēto robežu novietojumu un identificēt vietas, kur dabā reāli ir iespējams nostiprināt robežzīmes, radot iespēju robežzīmes neieprojektēt vietās, kur, piemēram, aug koks vai tās atrastos pārāk tuvu grāvja malai.